TESLİM BAYRAĞI HİLESİ

TESLİM BAYRAĞI HİLESİ

25 Nisan günü karaya çıkmış bulunan Anzak askerleri, az sayıda, ama çok etkili ateşle kendilerini karşılayan askerlerimiz karşısında gerçekten çok kayıplar vermişlerdi.
İlerlemenin kolay olmadığını, hatta mümkün olmadığını anlayan bu işgalciler, çeşitli hilelere başvurarak direnen askerle-rimizi saf dışına çıkarmaya çalışmışlardır. Bunlardan birisi de teslim oluyormuş gibi yaparak, askerlerimizi aldatmak ve dire-nişi kırmak olarak uygulanmıştır. Şimdi sözü, o gün destanlar yazan 27. Alayımızın Komutanı Miralay Şefik Aker Beye bıra-kalım:
“Platonun fundalıklar içinde bizden az görülen veya hiç görülmeyen başka başka şekillerde dahi çarpışma-lar olmuştu.
Mesela bazı eratımız fundalıklar arasında gizlene, gizlene ilerlerken birden bire Avustralyalılarla karşı-laşmışlar ve böyle bir ani vaziyette kimisi süngü ile, kimisi ayakta ateş ederek birbirlerine saldırmışlar-dı. Bazıları da Avustralyalıların mendil sallamala-rına ve el işaretleri ile davetlerine uğramışlardı. Platonun güney kenarında bir sütre (gizlenmek için engel) gerisinde duran birkaç Avustralyalıya ansı-zın yaklaşan birkaç erimiz bu Avustralyalıların ev-vela mendil sallamalarını, sonra el ile davet işaretini görürler. Bizimkiler Avustralyalıların beyaz men-dil salladıklarına göre teslim olacaklarını sanırlar.  Bunlardan bir erimiz onların ısrarlı davetine uyar. Yanlarına gider, onlar da el verir tokalaşırlar.  Di-ğer erlerimiz ihtiyatlı davranmak sureti ile bir el bombasının yetişeceği mesafeye kadar yaklaşırlar. Avustralyalıların yanında bulunan saf ve mert as-kerimiz onlara teslim olmalarını işaretle bildirir. Avustralyalılar ise işaretle kendilerine teslim olma-larını bildirirler. Bunu anlamayan bizim er; onlara maksadını anlatmak için birisinin silahını tutar ve almak ister. Bunu gören diğer bir Avustralyalı er bu erimize ateş eder. Bunu gören ve gizliden gizliye el bombasını hazır tutan diğer erlerimizin arasındaki bombacı eri, Ankaralı İsmail oğlu Ahmet bombasını hemen Avustralyalıların üzerine atar. Bombanın a-tıldığını gören Avustralyalılar infilakten evvel kaçmak için yerlerinden fırlarken bomba patlar ve bir-kaçı yaralanır ve yere düşer, diğerleri kaçar.
Böyle aldatıcı mendil sallamaları o günü sık sık tekrarlamıştı.” 38