BUNLAR DA PLANIN HİLELERİ

BUNLAR DA PLANIN HİLELERİ

General Ian Hamilton, Türklerin Saros Körfezi’ne ve Ana-dolu yakasına mühim kuvvetler konuşlandırdığını, hem uçakla-rının raporlarından ve hava fotoğraflarından, hem de yaptığı istihbaratlardan öğrenmiş idi.
Yukarıdaki çıkarma planlarını tatbik sahasına koyarken, bu iki noktadaki Türk kuvvetlerinin kaydırma yoluyla çıkarma güçlerine hiç olmasa ilk 24 saatte müdahale etmemelerini garanti altına almalı idi.  Bunu temin etmek için de önemli bir ipucunu değerlendirmeyi düşündü. Bu ipucu da Türk Ordusuna komuta eden Liman Paşanın çıkarmanın yerinin yanlış tahmini netice-sinde almış olduğu yanlış tedbirlerden istifade etmekti. Yani Li-man Paşanın Saros Körfezi’ne ve Anadolu yakasına yığdığı birlikleri, çıkarmanın ilk günlerinde yerinde tutacak tedbirleri al-maktı.
Bunun için şu hileler planlandı:
Birinci olarak, asıl çıkarma bölgelerindeki harekat başla-dığında, Edremit Körfezi ile Kumkale arasında bulunan Beşike Limanı sahillerinin bombardımana tabi tutulması. Çünkü bu bölgenin yakınlarına konuşlandırılmış kuvvetli Türk birlikleri-nin, buradan çıkarma yapılacağı izlenimi verilerek, yerinde sabit kalması ve bu bölgede savunma düzenine geçmelerinin sağlanması amaçlanıyordu. Bu çıkarma gösterisi hilesi için Fransız do-nanması ve Rus Askold savaş gemisi görevlendirilmişti.
İkinci olarak Anadolu yakasındaki boğazın girişi olan Kumkale geçici olarak işgal edilecek, amaçlar gerçekleşince de boşaltılacaktı. Söz konusu amaçlar iki tane idi. Buradaki Türk  birliklerinin hırpalanması ve yerinde tutulmasının yanında, Kumkale’de konuşlandırılmış, Seddülbahir’i vurabilecek topla-rın imha edilmesi. Çünkü Seddülbahir bölgesine yapılacak çı-karma, Kumkale’deki Türk topçusu tarafından yan ateşe tutulup zayiat verilmesi mümkündü. Bunun önlenmesi ise ancak buraya asker çıkarmakla sağlanabilirdi. Ancak savaş hilesi olarak yapı-lacak olan bu çıkarmadan sonra bölge boşaltılacaktı.
Son olarak da Türk kuvvetlerinin iki Tümenlik büyük bir bölümünün yerleştirildiği Saros Körfezi’ne büyük bir çıkarma gösterisi yapılacak, bu tümenlerin güneye, asıl çıkarma bölgesi-ne kaydırılması mümkün mertebe geciktirilecekti. Çıkarmalar başarı ile tamamlandıktan sonra ise bu tümenlerin etkinliği kal-mayacaktı.
Ian Hamilton bir hile daha düşünüyordu. Seddülbahir bölgesine yapılacak çıkarmanın kesin sonuca ulaşması için bunu yapacaktı. O da şuydu:
Seddülbahir bölgesi şiddetli bir bombardımana tabi tutulacak, buradaki savunma tamamen çökertildikten sonra da yarımadanın uç kısmından muhtelif yerlerden aynı anda çıkarma başlayacaktı.
Bu arada da yaklaşık 2.000 kişilik seçme bir birlik, gizlice ve sessizce, asıl çıkarma bölgesinin biraz kuzeyine, Zığındere sahillerine, taşlık, fundalık ve dik yamaçlara çıkarılacaktı. Türk-ler buradan herhangi bir çıkarma beklemediklerine göre savunma tedbirleri de almayacakları düşünülüyordu. Bir savaş hilesi olarak düşünülen bu gizli çıkarmaya katılan birlikler, yarıma-danın uç kısmında herhangi bir direnme olduğu takdirde, bu Türk birliklerini gizlice arkadan kuşatarak imha edecekler, eğer savunmayı bırakıp kaçmakta iseler onların önünü keserek toptan yok edeceklerdi.
İfade etmeliyim ki, General Hamilton kurduğu bu tuzağa büyük ümitler bağlamış olduğundan özel bir önem veriyor, bunlarla bizzat kendisi meşgul oluyordu.
Bu şekilde hileler ve tuzaklarla dolu bir çıkarma planı, tatbik edilmeye başlayacağı 25 Nisan 1915 tarihini beklerken de, her türlü hazırlıklar büyük bir titizlikle tamamlanmaya ça-lışılıyordu.

…VE ÇIKARMA BAŞLIYOR
İngiliz kaynaklarına göre çıkarma için, sadece malzeme yüklü 77 adet gemi de dahil olmak üzere 200 parçadan fazla irili ufaklı gemi çıkarma yerine doğru harekete geçti. Elbette ortalığı cehenneme çevirmek üzere, ilk bombardımanları yapacak olan, yüzer çelik kaleler denilen savaş gemileri en başta olmak üze-re…
Nihayet beklenen an geldi. Buna kader anı demek belki daha doğru olur. Düşman hazırladığı planları ve savaş hilelerini bir bir uygulamaya başladı. Kabatepe ve Seddülbahir’e gerçek çıkarma yaparken, Saros Körfezi ve Beşike’ye çıkarma gösterisi yapıyor, Kumkale’ye de geçici olarak asker çıkarıyordu.
Şimdi kısa bakışlarla bütün bu bölgelere göz atalım: