KAMUFLAJ HİLELERİ

KAMUFLAJ HİLELERİ

Gelibolu yarımadası adeta zamana karşı yarışırcasına tah-kim ediliyor, her an beklenen düşman çıkarmasından önce çe-şitli engeller, hem denizin içine, hem sahillere yerleştirilmeye çalışılıyordu.
Çıkarma yapılması muhtemel bölgelere derin hendekler kazılıyor, dikenli tel engelleri yerleştiriliyordu. Bilhassa sahili direkt gören tepelerin münasip yerlerine makinalı tüfek yuva-ları, top siperleri uzaktan fark edilemeyecek bir şekilde yerleşti-riliyordu.
Ayrıca, Türk savunma hatları oluşturulurken gerçek siperlerin yanına, siper görüntüsü verilmiş sahte toprak yığınlarının da yapıldığı konusunda bazı bilgiler mevcuttur.
Bu hazırlıklar yapılırken çok sayıda düşman uçağı ve gö-zetleme balonları da nerelere hangi savunma tesislerinin yapılmakta olduğunu tespit etmeye çalışıyor, yörenin fotoğraflarını  her gün çekerek, bunları incelemeye alıyordu. Bunun için tahkimatlar mümkün mertebe geceleyin yapılmaya çalışılıyordu. Gündüz çalışmak zorunda kalınırsa da gizliliğe azami riayet et-mek mecburiyeti vardı.
İşte bu gizliliğe riayet ve uzaktan veya havadan fark edil-me ihtimaline karşı malzeme nakliyesinde ve personel taşıma-sında kullanılan at katır veya benzeri hayvanların koyu renkli olanlarının kullanılması, bizzat Ordu Komutanı tarafından em-redilmişti.
Hazırlıkları yerinde görmek üzere bizzat cepheyi gezen Ordu Komutanı Liman Von Sanders, beyaz atların kullanıldığını gördüğünde çok kızmış ve derhal yeni bir emir yayınlamıştı.
Bu yeni emre göre kullanılmak zorunda kalınan beyaz at veya açık renkli öküz gibi hayvanların koyu renge boyandıktan sonra  kullanılmasına azami dikkat gösterilecekti.
Ayrıca geceleyin yapılan ilave tahkimat çalışmaları da uçak ve balon gözetleme ve fotoğraf çekimlerine karşı ağaç ve yapraklarla gizlenilmeye gayret ediliyordu.
Yeri gelmişken söylemek gerekir ki, Çanakkale Müstah-kem Mevki Komutanlığı daha ilk tahkimatlar sırasında gemi ateşlerine karşı şehir ve köylerde çeşitli kamuflajları gerçekleş-tirmişlerdi. Uzaktan fark edilip hedef teşkil etmesinler diye be-yaz cami minarelerinin ve beyaz binaların alalanması bu sebebe dayanıyordu.