ALMANLARA GÜVENİLİR Mİ?

ALMANLARA GÜVENİLİR Mİ?

Akla bir soru gelebilir? Müttefiki olduğumuz, ordumuzun ıslahı ile de görevli olan Alman subaylarının böyle art niyetle hareket etmiş olduklarını kabul ederek bu yargılara varmak, iyi niyet ve insaf kuralları ile çelişmez mi?  Almanlara her şeyimizi adeta teslim ettiğimize göre, onlara güvenmemiz gerekmez mi?
İşte bu kritik soruya çok önemli bir belge ile cevap vermek yerinde olur:
Balkan savaşları bütün şiddeti ile devam ederken Alman subayları ordumuzu ıslah için gelmişler ve kolları sıvamışlardı. Başlarında da  Goltz Paşa vardı.
Mustafa Kemal, Kurmay Yarbay rütbesi ile Sofya’da ata-şemiliter olarak görevli iken 6 Aralık 1914 tarihinde Harbiye ne-zaretine bir rapor gönderir. Almanlara ne kadar güvenilebilece-ğini veya güvenilemeyeceğini bu rapordan öğreniyoruz. Musta-fa Kemal Balkan savaşlarının tarihini yazmakla meşgul bulunan, Bulgaristan Genel Kurmay Başkanı General Fiçev’i ziyare-te gitmiştir. Kendisi Mustafa Kemal’e şunları ifade etmiştir:
“Yaptığım harp planı başarılı bir şekilde tatbik olmuştur. Çünkü ben Osmanlı Genel Kurmayı’nın harp pla-nını ve askeri harekatının bütün inceliklerini öğ-renmiştim. Bunların tamamı saklıdır.
Bana bilgileri veren Alman Subaylarıdır. Özellikle Goltz Paşadan çok faydalandık. Savaşın ve askeri hare-katın tamamı süresince, Osmanlı Genel Kurmayı-nın günlük düşüncelerini ve bütün savaş mıntıka-sında hergün toplanabilen kuvvetler ve bunların durumları hakkında düzenli bilgi alıyordum.
Berlin’deki askeri ataşemiz, Almanlar tarafından günü gününe aydınlatılıyordu.” 28
Almanların ne kadar dürüst olduklarını şimdi daha iyi an-layabiliyor muyuz? İşte bizim gibi müttefiklerinin aleyhine bahsimize konu olan büyük hileyi sahneye koyan bu Almanlardı. Yine üzüntü ve ıstırapla ifade ediyoruz ki, bu Almanları Çanak-kale savaşlarında Ordumuzun başına getiren de, bu Enver Paşa-dır. Hem de Mustafa Kemal’in istihbarat raporlarını almış ve gerçekleri öğrenmiş olduktan sonra… Bilgilerimizi tazelemek için tekrar söylüyoruz ki; bu Enver Paşa, Alman hayranı olan Enver Paşa ile aynı adamdır!..