SON SAYFALAR

 

Osmanlı…
Devleti Ebed Müddet ya da, Devleti Aliyyei Osmaniyye.
Rüya…
Rüyayı Saliha ya da, Rüyayı Sadıka.
Kimler görür bu tür rüyaları? Başlangıçta izah etmeye çalıştık, imanı güçlü ve ameli salih olan kişiler. Allah’ın buyruklarını yerine getirmeye çalışan kişiler. Allah’ın cihad emirlerini yine onun düsturları gereğince yerine getirme gayretinde olan şahsiyetler.
Osmanlı’nın kuruluş yıllarını hatırlayalım. Horasan Erenleri’nin öğretileri, cihad ve gaza ruhunun diri tutulması, Kuran hükümlerinin tatbiki konusunda duyarlı olunması. Allah’ın Dini’ne yardımcı olunmasına dair öğütleri.
Bu ruhla pişirilen ve işe koyulan gaziler, beyler, cengaverler… Çekirdeği bu ruh olan koca bir medeniyet…
Bu ruha yardım ve destek olan halk. Varını yoğunu İlayı Kelimetullah için ortaya koyan yöneticiler ve yönetilenler…
Allah’ın ayetlerini hatırlayalım:
“Ey iman edenler, siz Allah’ın Dinine yardım ederseniz, O da (düşmanınıza karşı) size yardım eder ve ayaklarınızı (sağlam ve) sabit kılar.” Muhammed-7
“Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. Sizi o seçti, dinde üzerinize hiç bir güçlük de yüklemedi. Babanız İbrahim Dini’nde olduğu gibi. Size daha evvel gönderdiği kitaplarda da, bu Kuran’da da Müslüman adını vermiştir. Peygamber sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanların üzerine şahit olasınız diye. Artık dosdoğru namazınızı kılın, zekatı verin, Allah’a sarılın. O sizin Mevla’nızdır, o ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.” Hac-78
“Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Müminler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdır.” Ali İmran-160
“Onlarla muharebe edin ki, Allah sizin ellerinizle onları azaplandırsın, onları rüsvay etsin. Size onlara karşı nusret (yardım) versin, müminler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın” Tevbe-14
Başka ayetler de vardır? Ortak tema, gerçekten cihad etme, Allah’ın Dini’ne yardım etme, salih ameller işleme…
Allah’ın yardımının ön şartları da diyebileceğimiz bu ayetlerin hükmünce amel edenler, söz konusu yardımı almışlardır. Allah’ın yardımı türlü şekillerde gerçekleşebilir. Kullar bunu her zaman anlamayabilir. Kitapta okuduk, bu yardımın çok çeşitli şekillerde gerçekleştiğini gördük. Örneğin 1.Kosova savaşından önce Murad Han’ın, üzerine düşen tüm tedbirlerini aldıktan sonra, samimi niyazlarda bulunduğunu ve dualarının kabul olduğunun kendisine rüyada bildirilmesi. Preveze Deniz Savaşı öncesi cihad ayetlerinin suya bırakılması anında rüzgarın Müslümanlar lehine yön değiştirmesi…
Benzer birçok olayı kitapta okuduk.
Şöyle ifade etsek yanlış olmaz:
Allah yardım edeceği kullarına, her türlü yardımı dilediği şekilde yapar. Bu yardımı bazen rüyada bir takım gerçekleri göstererek yapabildiği gibi, bazen de kalbine ilham vererek gerekli tedbirleri almasını sağlar. Tıpkı Osmanlı Sultanlarına yaptığı gibi.
Öyle inanıyorum ki, Osmanlı Padişahları’nın büyük çoğunluğu rüya ve ilham yoluyla bu yardımları almışlardır. Elbette bunlar o tarihlerde kayda geçirilmediği için haberi bize kadar ulaşmamış olabilir. Ulaşmış olanlardan bulabildiklerimizi beraberce okuduk.
Yalnız yardım değil. Bazı kullarına yine rüya ve ilham yoluyla yanlışlarını düzeltmesi için uyarılarda da bulunmuştur. Bunları da gördük.
Şu zannedilmesin:
Osmanlı Padişahları günahsız ve hatasız olduklarından bu tür rüyaları görmüşler ve ilhamlar kalplerine gelmiştir.
Elbette onlar da insandı, onların da hataları ve günahları vardı. Ama Allah yalnız hatasız ve günahsız kullara yardım eder diye bir kayıt yoktur. Niyetler halis ise ve niyetlere göre de amel etme teşebbüsleri varsa, tedbirler buna göre alınmışsa, yukarıdaki ayetlerdeki yardımlar söz konusu olabilir. Günah ve hata ayrı bir olay ve insanlık sonucudur. Bunlara tevbe ederek pişmanlık gösterilmesi gerektiği de izaha muhtaç olmayan bir gerçektir.
Allah’ın ayetleri kıyamete kadar geçerli olduğuna göre bu kaideler de kıyamete kadar geçerlidir.
Gaye ve niyet Allah’ın Dini’ne yardım ve cihad olduğu sürece, Allah’ın yardımı da gelecektir.
Osmanlı’nın çok uzun ömürlü olmasının arkasında bu manevi gerçeğin aranması yerinde olur. Bu gerçek, devletin ömrüne etken olan diğer gerçeklerin de bulunmasına engel bir husus değildir. Osmanlı’nın da (bilhassa Padişahlar’ın haricindeki yetkililerin) İlayı Kelimetullah ülküsünden saptığı zamanlar olmuştur. Bunun bedeli de devletin ömrüne etki eden faktörler olarak tezahür etmiştir.
Elbette genel bir niyet ve emelden bahsediyoruz. Bu emel de, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin rüyalarında şekillenen “Kuran Nizamı’nın yeryüzüne taşınması ve Allah isminin yüceltilmesi” emelidir.
Osmanlı Padişahları Allah’a yakın olabilmek ve yardımına müstehak olabilmek için, İslam’ı en güzel yaşamanın gayretinde olmuşlardır. Bunu tüm padişahlar için gönül saflaştırması demek olan tasavvuf ilmine itibar etmelerinden anlamak mümkündür. Hemen hepsi tasavvufun nefislerinde tahakkuk etmesi için çeşitli tarikatlere intisap etmişler ve ehlinden ders almışlardır. Acaba hangi padişahlar, hangi tarikatlere intisaplıydı?
Tablo şudur:
1 — Osman Gazi — Ahi tarikatı
2 — Orhan Gazi — Ahi tarikatı
3 — Sultan Muradı Hüdavendigar — Ahi tarikatı
4 — Sultan Yıldırım Bayezid Han— Zeyniyye tarikatı
5 — Çelebi Sultan Mehmed Han — Zeyniyye tarikatı
6 — Sultan 2.Murad Han — Bayramiyye tarikatı
7 — Sultan Fatih Mehmed Han — Bayramiyye tarikatı
8 — Sultan 2.Bayezid Han — Cemaliyye tarikatı
9 — Sultan Yavuz Selim Han — Sünbüliyye tarikatı
10 —Sultan Kanuni Süleyman Han— Gülşeniyye tarikatı
11 —Sultan 2.Selim Han — Halvetiyye tarikatı
12 —Sultan 3.Murad Han —Uşakiyye tarikatı
13 —Sultan 3.Mehmed Han — Halvetiyye tarikatı
14 —Sultan 1.Ahmed Han— Celvetiyye tarikatı
15 —Sultan 1.Mustafa Han— Celvetiyye tarikatı
16 —Sultan 2.Osman Han — Celvetiyye tarikatı
17 ---Sultan 4.Murad Han— Celvetiyye tarikatı
18 —Sultan 1.İbrahim Han — Halvetiyye tarikatı
19 —Sultan 4.Mehmed Han— Halvetiyye tarikatı
20 —Sultan 2.Süleyman Han — Halvetiyye tarikatı
21 —Sultan 2.Ahmed Han — Halvetiyye tarikatı
22 —Sultan 2.Mustafa Han — Halvetiyye tarikatı
23 —Sultan 3.Ahmed Han — Cerrahiyye tarikatı
24 —Sultan 1.Mahmud Han— Halvetiyye tarikatı
25 —Sultan 3.Osman Han — Raufiyye tarikatı
26 —Sultan 3.Mustafa Han— Cerrahiyye tarikatı
27 —Sultan 1.Abdülhamid Han—Nakşibendiyye tarikatı
28 —Sultan 3.Selim Han— Mevlevi tarikatı
29 —Sultan.4.Mustafa Han —Nakşibendiyye tarikatı
30 —Sultan 2.Mahmud Han — Cerrahiyye tarikatı
31 —Sultan Abdülmecid Han— Cerrahiyye tarikatı
32 —Sultan Abdülaziz Han — Bektaşi tarikatı
33 —Sultan 5.Murad Han— Bahaiyye tarikatı 
34 —Sultan 2.Abdülhamid Han— Şazeliyye tarikatı
35 —Sultan 5.Mehmet Reşat Han— Mevlevi tarikatı..
36 —Sultan Vahidettin Han — Nakşibendiyye tarikatı

Bir rüya ile başladı. Bir rüya ile sona erdi.
Ertuğrul Gazi’nin rüyaları ve arkasından Osman Gazi’nin rüyaları… Ertuğrul Gazi’nin Beyliği, 1231- 1281 arası… Sonra Osman Gazi’nin Beylik yılları, 1281-1326 arası.
Sultan Vahidettin Han’ın yurdu terk ettiği yıl, 1922…
Nasıl hesap yapalım?
Bir hesaba göre, 691 yıl, bir hesaba göre, 641 yıl…
Bağımsızlık hesabına göre ise 623 yıl…
Hayatını devam ettirmiş olan Osmanlı, Devleti Ebed Müddet…
Koca Çınar…
Dalları hemen hemen tüm dünyaya uzanmış, bereket getirmiş, kendini hissettirmiş, dünyayı yüzyıllarca şekillendirmiş.
Amerika’nın batı sahillerinden Japonya’ya kadar…
Sibirya’dan Güney Afrika’ya kadar.
Kanada’dan Endonezya, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya kadar…
Asya’nın kuzeydoğusundan, Güney Amerika’nın uç noktasına kadar..
Tüm dünyayı derinden etkilemiş Koca Çınar…
Bir çok memleketi de sınırları içinde yüzyıllarca uzun veya kısa bir süre tutmuş Koca çınar.
Kuran nizamını, Allah ismini gittiği her yere götürmüş, insanları zor kullanmaksızın Hakk’a davet etmiş olan Koca Çınar…
Ertuğrul Gazi’nin ya da, Osman Gazi’nin rüyasında almış olduğu Hakk Nizam’ın dünyaya yayılması görev ve sorumluluğundan asla ayrılmamış olan Koca Çınar…
Hiç düşündünüz mü?
Acaba Koca Çınarımızın sınırları içinde az veya çok kalmış olan topraklar bugün ne alemde? Hangi devletlere nasip olmuş? Ne kadar Osmanlı sınırları içinde o saadeti tatmış?
Buyurun okuyalım:
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının ulaştığı yerlerde kurulmuş bulunan devletler ve Osmanlı sınırları içinde bulundukları saadet müddetleri: 
 
Avrupa Kıtası’nda:

Devlet Adı                                      Saadet Müddeti (Yıl)
1.Türkiye…………………………Ebed Müddet inşaallah
2.Bulgaristan ………………… …545
3.Yunanistan …………………… 400
4.Sırbistan………………………..539
5.Karadağ ……………………….539
6.Bosna-Hersek …………………539
7.Hırvatistan …………………….539
8.Makedonya ……………………539
9.Slovenya ………………………250
10.Romanya …………………….490
11.Slovakya (Uyvar)…………….  20
12.Macaristan …………………..160
13.Moldova ……………………..490
14.Ukrayna (Bir kısmı)…………308
15.Güney Kıbrıs………………..293
16.Kuzey Kıbrıs ……………….293
17.Rusya’nın güney kesimi…….291
18.Polonya (Lehistan)………….  25
19.İtalya(Güneydoğusu)……....... 20
20.Arnavutluk ………………… 435
21.Belarus …………………….    25
22.Litvanya …………………….. 25
23.Letonya ………………………25
24.Kosova ……………………..  539
25.Voyvodina (Banat Asya)…… 166

Asya Kıtası’nda:

26.Azerbaycan ………………….  25
27.Gürcistan …………………… 400
28.Ermenistan…………………. .  20
29.Irak …………………………..402
30.Suriye ………………………. 402
31.İsrail ………………………..  402
32.Filistin ……………………… 402
33.Ürdün ………………………..402
34.Suudi Arabistan ……………. 399
35.Yemen ………………………401
36.Umman …………………….  400
37.Birleşik Arap Emirlikleri ……400
38.Katar ………………………...400
39.Bahreyn……………………..400
40.Kuveyt ……………………… 381
41.Lübnan …………………….   402
42.İran (Batı Kısmı)…………….   30

Afrika Kıtası’nda:

43.Mısır…………………………  397
44.Libya (Trablusgarp)…………..394
45.Tunus ………………………...308
46.Cezayir ……………………….313
47.Sudan (Nubye)………………..397
48.Eritre (Habeş)…………………350
49.Etiyopya (Habeş, kısmen) …… 350
50.Cibuti …………………………350
51.Somali (Zeyla)……………….. 350

52.Kenya (Sahil kısmı)………….. 350
53.Tanzanya (Sahil kısmı)………. 250
54.Çad (Resade, Kuzey kesim)….. 313
55.Nijer (Kavar, kısmen)………... 300
56.Mozambik (Kuzey kesimi)……150
57.Fas …………………………….  50
58.Batı Sahra ……………………..  50
59.Moritanya……………………..   50
60.Mali (Gat)…………………….  300
61.Senegal……………………….. 300
62.Gambiya ……………………..  300
63.Gine Bissau …………….……   300
64.Gine…………………..……….  300