SEYİT ONBAŞI VE NUSRET

SEYİT ONBAŞI VE NUSRET

Çanakkale savaşında komutanından erine kadar herkes, çok büyük bir gayretle savaşıyordu. Yaptıkları savaşın bir ‘cihad’ olduğunun şuuru içinde ellerinden gelen ve insan olarak yapma-ları gereken tüm gayretleri gösteriyorlardı.
İngiliz kaynaklarına baktığımızda onların bile Türk top-çusunun üstün gayret, fedakarlık, cesaret ve becerisinde, yaptıkları savaşın dini anlamının çok büyük etkisi olduğunu itiraf ederler. Bunlardan örnek olması için küçük bir alıntı yapmak is-tiyorum:
“Türk askerlerinin yedi saatlik uzun bombardıman sıra-sındaki tutumları hayranlık uyandırıcıdır. Gelibolu kıyısında, Kilitbahir’deki Türk topçusunu izleyenler, onların önüne geçilmez bir inançla savaştığını, askerler top başına koşarken imamların dua oku-duklarını anlatır. Burada görülen, savaşın alışılmış heyecanının da ötesindedir. Türk askerleri bir dini heyacan, kafire karşı savaşmanın getirdiği bir duygunun etkisindedir. Bu nedenle uçuşan şarapnel-lere ve patlayan mermilere aldırmaksızın kendilerini ileri atarlar.” 22
İşte bu cihad etme şuuruyladır ki, askerlerimiz arasında eşi ve benzeri duyulmamış olaylar yaşanmıştır.
Çanakkale cihadının bu enteresan olaylarından birisi de Seyit Onbaşı’nın başına gelenlerdir. Aslında Seyit’in yaptığı kah-ramanlığın, bilinen tabiat kanunları ile izahı yoktur. Elbette bir izahı vardır, ama bu izah ancak Nusretullah, (Allah’ın yardımı)  kavramıyla anlamını bulur. Önce olayı nakledelim:
18 Mart günü saat 17.00 olmuştur. Deniz savaşı bütün hızı ve şiddeti ile devam etmektedir. O ana kadar Türk topçusunun maharetli atışları ve Nusret’in gizlice döktüğü mayınlarının yardımı ile düşmanın, Bouvet zırhlısı batırılmış, Inflexible ve Irresistible ise  ağır yaralanarak yan yatmış, düşmanda bir panik havası görülmeye başlanmıştı. Yan yatmış olan Irresistible’in he-men yanından, Ocean isimli zırhlı, bağından boşanmış azgın bir at  gibi, tekme savururcasına, sağa sola ateş kusarak pervasız bir şekilde ileri gitmeye başlamıştı. Bilhassa Rumeli Hamidiye ve Rumeli Mecidiye tabyaları bu zırhlının açtığı ateşlerle toz du-man içinde kalmıştı. Tam o sırada Rumeli Mecidiye tabyasının ağır toplarının bulunduğu kısma Ocean’ın fırlattığı büyük bir düşman mermisi düşmüş, tabyanın cephaneliği isabet aldığından büyük bir infilak meydana gelmişti. Taş toprak ve insan parça-ları havaya savrulmuş, tabya toz bulutları içinde kalmıştı.
Tabyada topçu yardımcılığı yapan, Balıkesir’in Havran-Çamlık Köyü’nden Mehmet oğlu Seyit Onbaşı, patlamanın tesi-riyle üzerine örtülmüş olan taş toprak parçalarını silkeleyip, ba-şını kaldırdı, sağa sola bakındı. Hala yaşıyordu. Şükür yaralanmamıştı da. Yanıbaşında takım arkadaşı Ali’yi gördü:
-Arkadaşlar nerdeler?
-Arkadaşlar mertebelerini buldular. Hepsi şehit oldular. Sadece sen ve ben kaldık.
Seyit doğrulup boğaz sularına bir göz attığında çok heyacanlandı. Düşman zırhlılarından bir tanesi (Ocean) sağa sola alev kusarak hızla ilerliyordu. Hemen istihkamdaki toplara bir göz attı. Bir tanesi dışında hepsi kullanılamaz derecede hasara uğramıştı. Çalışır vaziyette olan topa ait mermileri kaldırıp namluya sürül-mesine yardımcı olan vinç tertibatının parçalanmış olduğunu fark etti. Ama birşeyler yapmalıydı.
Yerde, çalışabilir vaziyetteki topa ait dört adet mermi var-dı. Sağına soluna bakındı başka mermi de kalmamıştı. Topun atış yapabilmesi için yerde duran mermilerin, birkaç basamaktan oluşan topun merdiveninden yukarı çıkarılıp namlu haznesine sürülmesi gerekiyordu. Ani bir kararla mermilerin yanına gitti. Arkadaşına:
-Gel Ali! Yardım et de şu mermiyi sırtıma alayım. Dedi. Arkadaşı şaşkın şaşkın bakarak:
-Bu mermilerin her biri 215 okka (275 Kg.) çeker. Kaldı-ramazsın Seyit!
Dedi.
-Bir deneyelim!
Diye cevap verdi.
Gres yağına bulanmış olan mermi ellerinden kaydığı için kaldıramadılar. Ellerini toprağa bulayıp tekrar tuttular. Bu sefer mermiyi Seyit’in sırtına koymaya muvaffak oldular. Seyit ke-miklerinin çatırdadığını duyar gibi oldu. Gözlerinin önünden şimşekler geçtiğini zannetti. Boyun damarları parmak gibi dışarı çıkmıştı. Hafif sendeledikten sonra topun merdivenlerini teker teker, yavaş yavaş çıktı. Arkadaşının yardımıyla  mermiyi topa sürmeye muvaffak oldu. Kamayı kapattılar. Seyit Onbaşı da, Ali de numara eri olduklarından, nişan almada pek usta sayılmazlardı. Şehit olan nişancı arkadaşlarından öğrendiklerini hatırlamaya çalıştılar. Namluyu, mekanizmasını ayarlayarak hızla yaklaşmakta olan gemiye doğru çevirdiler. Seyit besmele çekerek topu ateşledi. Mermi geminin üzerinden geçerek denize düştü. İkinci mermiyi de aynı şekilde kaldırıp topa sürdüler. Bu sefer topun namlusunu biraz düşürdüler. Yeniden ateşlediler. Mermi bu sefer de gemiye ulaşamadan denize düştü. Üçüncü mermiyi getirip, nişan tertibatını yeniden ayarlayarak besmeleyle ateş-lediler. Bu üçüncü mermi, gemiye kıç tarafından su hizasından isabet edip patladı. Geminin dümen tertibatı parçalandı. Dü-mensiz kalan gemi geniş yaylar çizerek başıboş sürüklenmeye başladı.

Seyit kalan son mermiyi almaya giderken, sığınaktan çıkarak koşar adım yanlarına gelen batarya komutanı Hilmi Bey, yanlarında iki Alman subayı olduğu halde takdir dolu gözlerle bakarak:

-Sen miydin Seyit?  Vurdun gemiyi, dedi.
Hilmi Bey ve Almanların şakınlık, hayret ve takdir dolu bakışları altında, dördüncü ve son mermiyi de sırtında taşıyıp ateşleyen Seyit Onbaşı bu sefer isabet ettiremedi.
Az sonra kulakları sağır eden bir patlama oldu. Denize baktıklarında az önce Seyit’in dümenini tahrip ettiği, başı boş dolaşmaya başlayan geminin, siyah dumanların içinde kaldığını, dumanlar biraz dağıldığında da yan tarafa doğru yatmakta ol-duğunu gördüler.
Evet Ocean başıboş ve dümensiz kaldığı için Nusret’in mayınlarından birine çarpmış ve hızla batıyordu. Siperlerin ar-kasından ve gözetleme yerlerinden tekbir sesleri yükseliyor, al-kışlarla ortalık çınlıyor, birbirlerine sarılan komutan ve  askerler sevinç gözyaşlarına boğuluyordu…
Ocean’ın öyküsünü bir de İngiliz kaynaklarından okuya-lım:
Üst üste gelen felaketlerden sonra, Irresistible’in de mayına çarparak yaralandığını gören Amiral De Robeck, bütün do-nanmasına ricat emri vermiştir. Gemiler geri dönüp boğaz giri-şine doğru kaçmaya başlamışlardır. Kurmay Başkanı Roger Ke-yes vasıtasiyle, Ocean’a bir emir gönderir. Bu emre göre Ocean,  tekrar geri dönecek, batmakta olan Irresistible’i yedeğine alıp kurtaracaktır.
“O olağanüstü günün sonunda gelişen olayları anlayabilmek için tek yol, Keyes’in anlattıklarına kulak vermektir. Keyes Irresistible’ın salvo üzerine salvo yediğini, 17.20′de geminin güvertesine çıktığında hiçbir hayat belirtisi görmediğini anlatır. Süvari ve iskelet kadronun gemiyi terk ettiğini düşünür; geminin umutsuz durumda oluşu düşüncesini desteklemektedir. Irresistible boğazdan aşağı akan güçlü akıntıdan çıkmış, hafif bir rüzgarın önünde kıyıya doğru sürüklenmektedir.Gemi kıyıya yaklaştıkça Türk topçusunun ateşi şiddetlenir. Ne var ki Keyes, gemiyi kurtarmak zorunda olduğunu düşünür ve Ocean’a sinyal gönderir: ‘Amiral, Irresistible’ı ye-değinize almanızı istiyor.’ Ocean cevap olarak, su-yun yaklaşıp palamar atmasına imkan vermeyecek kadar sığ olduğu sinyalini gönderir.
Keyes, Wear’in süvarisine torpillerin hazırlamasını, böy-lece Irresistible’in düşman eline geçmeden batırılmasının sağlamasını emreder; ancak daha önce su-yun gerçekten de Ocean’ın palamar atmak için yaklaşamayacağı kadar sığ olup olmadığını denetlemek ister. Wear iskandil yapmak için düşman ateşi-nin içine dalar; kıyıya o kadar yaklaşır ki topların çevresindeki Türk askerleri çıplak gözle bile görül-mektedir. Bu kadar yakından atılan mermilerin ar-kası kesilmeyecek gibidir. Ne varki Wear, isabet al-maz ve Keyes, Ocean’a Irresistible’ın yarım mil içinde bile suyun on beş kulaç olduğu sinyalini gönderir. De Robeck’in Irresistible’ı yedeğe alma emrini tekrarlar. Cevap alamaz. Hem Ocean hem de Swiftsure yoğun ateş altındadır, özellikle Ocean, büyük bir hızla ileri geri gitmekte, tüm toplarıyla kıyıya ateş açmaktadır.”  23
Yukarda izah etmeye çalışmıştım. Kaptan Albay Arthur Hayes-Sadler yönetimindeki Ocean zırhlısı, gerçekten de, ahı-rından kaçmış azgın bir at gibi hareket etmektedir. Amiral’inden gelen emirleri dinlemiyor, belki de tek başına Türk istihkamla-rını susturup boğaz yolunu açma şerefini kapmak ve belki de ta-rihe geçmek istiyor, bu amaçla yakarak, yıkarak ilerliyordu. Kendisine yaptığı işin çok tehlikeli olduğu, hemen verilen emri yerine getirmesi gerektiği ihtar edildiği halde, çılgınlığına de-vam ediyordu. Ta ki Seyit Onbaşı’nın üçüncü mermisi dümen tertibatında patlayıncaya kadar… Devamını okuyalım:
“Keyes bütün bu harekatın bir şeye yaramadığını, üstelik Ocean’ın kendini hedef gösterdiğini düşünür. Kilitbahir’in ağır topları bir süreden beri suskundur, ancak her an tekrar ateş kusmaya başlamaları muhtemeldir. Bu nedenle Ocean’a bir sinyal daha gönderir, ‘Eğer İrresistible’ı yedeğinize almayı ka-bul etmiyorsanız, amiral geri çekilmenizi emredi-yor’ der. Keyes sözünü Swiftsure’a daha kolay dinleteceğini düşünür. Swiftsure’un süvarisi rütbe ola-rak daha düşüktür. Swiftsure yaşlı bir gemidir, zırhı o koşullarda bir kurtarma harekatını başaramayacak kadar incedir.
Bu arada Irresistible’da durum biraz düzelmeye başlar; yana yatması durur, kıçı suyun içinde olmakla birlikte, bir saattir, Wear’ın yanına yaklaştığından be-ri daha fazla batmamıştır. Keyes bütün hızıyla De Robeck’in yanına gitmek ve hava karardıktan sonra römorkerleri getirerek gemiyi akıntının ortasına çektirmeye, böylelikle suya kapılarak boğazdan dı-şarı sürüklenmesini sağlamaya çalışmaya karar verir. Yola çıkmış, Ocean’ın yanından geçerken ge-miye geri çekilme emri vermek üzeredir ki, yeni bir felaket gerçekleşir. Çok güçlü bir patlamanın suda yarattığı dalgalanmayla, Ocean yan yatar. Aynı an-da, dümen donanımı isabet alır, gemi boğazın dışına kaçmak yerine daire çizmeye başlar.” 24

Bu ifadelerde hata olduğu anlaşılıyor. Ocean sanki mayına çarptığı anda dümenine mermi isabet ettiği ifade ediliyor. Halbuki önce Seyit Onbaşı’nın attığı mermi dolayısıyla dümen tertibatı dağılmış, dümensiz kaldığı için kontrolden çıkmış,  kontrol edilemediği için daireler çizerken mayına çarpmıştır. Yani Ocean’ın asıl batma sebebi Seyit Onbaşı’nın 275 kilogramlık mermisidir. Seyit Onbaşı, “azgın at”a hakettiği dersi vermiştir.
Takip etmeye devam ediyoruz.
“İki saattir yanında bekleşen destroyerler harekete geçer. Ocean’ın mürettebatını alır ve uzaklaşır.
Keyes boğazın hemen dışında bekleyen Queen Eliza- beth’teki De Robek’in yanına vardığında, bu iki kötü haberi vermek zorundadır. Gemilerinden alınan Ir-resistible ve Ocean’ın süvarileri, Keyes vardığında amiralin yanındadır. Hararetli bir tartışma çıkar. Keyes Ocean’ın kaybedilmesi, geminin Irresistible’ı yedeğe almayı reddetmesi konularında düşündükle-rini açıklıkla söyler, daha sonra geri dönüp Irre-sistible’ı torpilleyip batırmak için izin ister. Ona gö-re Ocean hala kurtarılabilecektir. De Roberk ona-yını verir, Keyes hızla karnını doyurduktan sonra Queen Elizabeth’in filikalarından birisiyle yola ko-yulur. Hava kararmıştır, Wear’i bulamaz, onun yeri-ne Jed’e rastlar, boğaza bu destroyerle girer.
Boğazın içindeki görüntü ürkütücüdür. Her iki kıyıya da tam bir sessizlik hakimdir, suyun üzerinde gezinen Türk ışıldakları dışında başka bir hayat belirtisi yoktur. Jed dört saat boyunca iki kayıp savaş gemi-sini arar. Anadolu kıyısına yaklaşır, düşman ışıldaklarının aydınlığında Irresistible ve Ocean’ın ka-raya vurabileceği her noktayı araştırır. Ancak o olağan-üstü sessizlikten, gün boyu süren bir savaşın ardından gelen yorgunluktan başka hiçbir şey göremezler, hiçbir ses duyamazlar. Keyes etkilenmiştir.
O zaman, diye yazacaktır Keyes, “yenilmiş bir düşmanla karşı karşıya olduğumuz duygusuna kapıldım. Saat 14.00′te yenilmiş olduğunu biliyordum. Saat 16.-00′da yenildiğini biliyordum, o gece, gece yarısında da düşmanın kesin olarak yenildiğini biliyordum; çabalarımızın meyvesini toplamak için bizim tek yapacağımız, düzgün bir mayın tarama ekibi düzenlemek ve akıntıya kapılmış mayınlardan ko-runmaktı. Mevzilerdeki top bataryalarının, gizlenmiş havanlarla hareketli sahra toplarının bir teh-like oluşturmayacaklarını biliyordum. Tek ilgilenmemiz gereken, bağlı ya da yüzer mayınlardı.” 25 
Böylece anlaşılıyor ki, Seyit Onbaşı’nın attığı mermi, bir tek mermi, çılgın Ocean’ı durdurmakla kalmamış savaşın kade-rini de değiştirmiştir.

Şayet Ocean aklındaki çılgın fikri, yani Türk topçularının bütün çabalarına rağmen, o kritik hattı yarmaya muvaffak olsay-dı, kaçmakta olan diğer gemilerin de derhal geri dönerek, ileri hatlara doğru harekete geçecekleri kesindi.
Biz gelelim Seyit Onbaşının durumuna:
Ertesi günü istihkamları tek tek dolaşmaya başlayan Müs-tahkem Mevki Komutanı Cevad Bey, Seyit’in kahramanlığını öğrenir:

-Evladım bu mermileri nasıl kaldırıp, topun namlusuna sürdüğünü bize gösterebilir misin?
Seyit biraz mahçup bir eda ile, aynı türden bir merminin yanına gider, ellerini toprağa sürer, besmele çekerek mermiye sarılır, fakat mermiyi yerinden bile kımıldatamaz.
Bu tarihi olayın belgelenmesi için,  merminin ağaçtan bir modelini yaparlar, Seyit Onbaşı’ya bunu kaldırtarak fotoğrafını çekerler. Gerçekten de bu fotoğraf dünya basınında yer almış ve bugün de arşivlerde mevcuttur. (Resim-10)
Bu gün şavaşın geçtiği yerleri ziyaret edenler Kilitbahir ci-varındaki, Rumeli Hamidiye ve Rumeli Mecidiye Tabyalarını mutlaka ziyaret etmelidirler. Rumeli Mecidiye Tabyası girişindeki şehitliği ve Allah’ın Nusreti’ni gönderdiği, içinde Seyit Onbaşı’ların ve silah arkadaşlarının  görev yaptığı  tabyayı, ibret nazarları ile gezmek ve hemen aşağıda yolun kenarında etrafı çevrili alanda, Kahraman Se-yit’in heykelini seyrederken, çılgın Ocean’ın hücuma kalktığı Ka-ranlık Liman’a doğru ibret nazarları ile bakmak, insanı gerçekten enteresan duygulara sürükler. Farkında olmadan etrafınızda yağmur falan yağmadığı halde, gözlerinizin sulandığını ve yanaklarınızın ıslandığını hissedersiniz. İçinizden Seyit’in heykeline sarılmak geçer. Sanki Çanakkale’de şehit olduğunu duyduğunuz dedenizin veya bü-yük amcanızın ruhunun o civarda bir yerde sizi gözetlediği ve sizden bir fatiha beklediği, gibi duygulara kapılırsınız.
Hangi mülahaza ile yapıldığı bilinmez ama, Seyit Onba-şı’nın tarihi fotoğrafında mermiyi sırtında taşıdığı görülmektedir. Fakat yapılmış bulunan bu heykelde ise kucağında taşıttırılmıştır. Madem bir heykel yapılacaktı, aslına uygun yapılsa idi daha isabetli olmaz mıydı?
Seyit Onbaşı’nın hikayesi çok basit bir hikaye değildir. Cihadı, şartlarına uygun olarak gerektiği gibi yapan, sonra da içten bir besmele ile gereğini yerine getirmeye çalışan bir müca-hid’in, nasıl Allah’ın yardımına mazhar olduğunun, bu yardım dolayısıyla, savaşın büyüklüğü karşısında, çok küçük gibi kalan bir merminin, o büyük savaşın kaderini nasıl değiştirdiğinin, canlı belgesini bizlere sunmaktadır.
Balıkesir’in Havran, Çamlık köyünden olan Seyit Onbaşı, savaştan sonra köyüne dönmüş, mesleği olan çiftçilikle uğra-şırken, yoksul bir vaziyete düşmüş ve öyle yaşamış olduğunu okuyoruz.
Sonradan, Atatürk’ün savaşın geçtiği yerlere yapmış oldu-ğu bir ziyaret sırasında, Seyit Onbaşı’yı hatırladığı ve kendisi ile ilgilenilmesi direktiflerini verdiği, bunun üzerine, kendisine cü-zi de olsa bir yardımın yapıldığı, şeklinde bir bilgi de mevcuttur.
1939 yılında köyünde vefat eden Seyit Onbaşı, Çanakkale Cihad’ının ve zaferinin adeta bir sembolü haline gelmiştir. Bu gün şehitlikleri ziyaret edenler, Seyit’in ve şehit arkadaşlarının ruhuna bir fatiha okumadan geçemezler.
Bu arada bu kitabın yazıldığı yıllarda Kahraman Seyit Onba-şı’nın evlatlarından bazılarının halen hayatta oldukları, mütevazi köy hayatı yaşamaya devam ettikleri, bazı evlatlrının ise yoksullukla pençeleştikleri çeşitli haber kaynaklarından aktarılmaktadır.

1915canakkale.jpg

Seyit OnbaşıSeyit Onbaşı

II. ABDÜLHAMİT DE İŞE KARIŞTI

II. ABDÜLHAMİT DE İŞE KARIŞTI

Devleti; düşünmeden, taşınmadan, istişare etmeden ve tec-rübelilere danışmadan, Birinci Dünya Savaşı gibi bir ateşin içine, gözü kapalı olarak atmış bulunan ittihatçılar, Çanakkale Boğazı’na yapılan düşman hücumunun engellenemeyeceğine, düşmanın galip gelerek İstanbul’un işgal edileceğine inanmaya başlamışlardı. Hele düşman gemilerinin Seddülbahir ve Kumkale istihkamlarımızı, yaptıkları bombardımanlarla yıkarak boğazın girişini ele geçirdikleri 19 Şubat 1915 tarihinde, artık savunmamızın dayanamıyacağına ve boğazın savunmasının mümkün olmadığına iyice inanmışlardı. Kendi aralarında toplanarak derhal Başkent olan İstanbul’un boşaltılarak Eskişehir ve Konya’ya nakledilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdiler. Bu tedbirler arasında Eskişehir ve Konya’da, Padi-şah’ın, Meclisi Mebusan’ın ve nezaret’lerin yerleşeceği binalar ayarlanmış, tefrişi yapılarak hizmete hazır hale getirilmiş, bunun için bütçeden paralar aktarılmış, nakil için hangi vasıtalar kullanılacağı ve bu işlemin nasıl yürütüleceğinin planlarını yapmışlardı. Düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı’ndan  geçtiğini haber alır almaz, bu planı derhal uygulamaya koyacaklardı. Haydarpaşa’da tam donanımlı bir tren, harekete hazır vaziyette, gece gündüz bekletiliyordu. Padişah ve üst düzey erkan her an, kulakları Çanakkale’de olmak üzere trene binmeye hazır halde idiler.
“18 Mart 1915 sabahı başlayan düşman donanmasının saldırılarını İstanbul’da bulunan Savunma Bakan-lığı’na derhal rapor ettik. Bakanlıktan alınan ceva-bi telgrafta her on dakikada bir, düşmanın ve sa-vunmamızın durumunun doğrudan Sadrazamlığa rapor edilmesi emrediliyordu. Hükümetin gerekti-ğinde Anadoluya çekilmek ve bu konuda diğer adımları derhal atmak üzere gereken önemli kararları almış oldukları anlaşılıyordu.”  18
Selahaddin Adil Paşa’dan on dakikada bir rapor isteme-lerinin gerçek sebebi bu idi. Her an tetikte olduklarından, kendileri için dakikaların önemi çok büyüktü.
Asıl konumuz cihad ve Allah’ın yardımı olduğuna göre, İstanbul’u boşaltma kararını bu yönüyle biraz irdelemekte fayda vardır:
Yukarıda da izah edildiği gibi, İttihatçılar durumdan ümitsiz olduklarından, Vekiller Meclisi’nde 28 Şubat 1915’te,  İstanbul’un bombardıman edilmesi halinde ne gibi tedbirler alına-cağını müzakere ederler. Böyle bir olay zuhur ederse, İstanbul’u idare edecek olan Polis Müdürlüğü emrine, şehrin acil ihtiyaç-larının karşılanabilmesi için, gerekli paranın ayrılmasına karar verirler. Sonra da 28 Eylül 1915 tarihine kadar meclisi tatile sokarlar. Tatile sokarlar ki, alacakları her türlü kararda meclis kendilerine ayak bağı olmasın. Öyle ya, Sadrazam kendilerin-den, Padişah’ı da ikna etmek gayet kolay, ama Vekiller Mecli-si’nde kendilerine problem çıkaracak birileri bulunabilir. Meclisi de tatile sokarlarsa canları ne isterse o kararı almaları mümkün olacaktır. Ve de öyle olmuştur. Meclisin tatile girdiği 28 Şubat’-ta, tamamı ittihatçılardan oluşturulmuş bulunan o günkü Bakan-lar Kurulu’nda şu önemli kararlar alınır:
“Düşman Gemilerinin Çanakkale Boğazını geçmelerinin tahakkuk etmesi halinde, İstanbul Telefon Şirketi şebekesine el konularak haberleşme hizmetlerinin de, düşman tarafından, şiddetli bir şekilde kontrol altına alınması kesin olduğundan, bu şirketin bütün hatlarının işletilmesi için, düşman devletlerin tabiiyetinde bulunan teknik elemanların işten çıkarılmaları zaruridir. Bu tür teknik elemanların yerine ikame edilmek üzere Macaristan’dan aynı vasıflarda eleman getirilmesi için 2 000 liranın ayrılmasına”
Karar verilir.
Ayrıca Vekiller Meclisi Başkanı olan Halil Menteşe Bey’-in de, İstanbul’un işgal edilmesi ihtimaline karşı, daha fazla si-lah, cephane ve teknik yardımın alınması için Almanya’ya gönderilmesi kararlaştırılır.
Aslında, Almanlar da, boğazın İtilaf Devletleri’nin  muh-temel hücumlarına dayanamayacağı görüşünde idiler. Berlin-İs-tanbul yardım yolunun açılması ve daha fazla yardımın süratle gönderilmesi konusunda sadece, Halil Menteşe Bey’in sırtını okşamak ve birkaç teselli edici söz söylemekten öte bir şey yapmadılar.
Biz dönelim İstanbul’a İttihatçıların marifetlerini incelemeye:
Evet, İstanbul’un boşaltılması kararı alınmıştır. Bu konuda yapılması gereken işler de, teker teker planlanmıştır. Padişah Sultan Reşad da, boşaltma işine razı edilmiştir. Artık istedikleri anda hemen İstanbul’u terkederek Eskişehir ve Konya’ya hareket etmeleri mümkündür. Ancak planlara dahil edilmesi unutulan, sonradan hatırlanan önemli bir konu vardır:
O sırada daha önce kendileri tarafından tahttan indirilen ve önce Selanik’te, buranın elden çıkması ile de, Beylerbeyi Sa-rayı’nda zorunlu ikamete mahkum edilen Sultan II. Abdulhamid ne olacaktır? Sabık Sultan İstanbul’da bırakılacak olursa, işgal kuvvetlerinin eline geçer, kendileri ve Sultan Reşad için tehlikeli bir durum meydana gelebilir. O halde O’nu da, beraberlerinde götürmeleri gerekecektir. Ama Sabık Sultan’ı ikna etmek her ba-bayiğidin karı değildir.
İttihatçıların o zaman dahiliye nazırı olan, sonradan da sadrazamlık yapacak olan öncülerinden, Talat Paşa başkanlığında bir heyet, II.Abdülhamid’e, istediği hazırlıklarını yapması için, alınmış olan bu kararları tebliğ etmek üzere görevlendirildi.
Bu heyetin Sabık Sultan’ın huzuruna nasıl çıktığını, neler konuşulduğunu ve kendisinin bu kararları nasıl karşıladığını, o zamanın teşrifat müdürlerinden olan, sonradan gazeteci ve ya-zarlığı ile şöhrete ulaşmış bulunan, Ercüment Ekrem Talu’nun ağzından dinleyelim:
“Öğle yemeğinden henüz kalkılmıştı. Başmabeyincinin odasına çağrıldım. İçeride her zamanki güleryüzlü Dahiliye Nazırı Talat Bey vardı. Bana Tarafı Şaha-ne’den mühim ve gizli bir vazife ile hep birlikte me-mur edildiğimizi ve görüp işiteceğim şeylerden, hiç kimseye bahsetmeyeceğime yemin etmemi söyledi. Yemin ettim. Fakat bu vazifenin mahiyeti hakkında fazla malumat edinemedim. Teşrifat odasına dön-düm ve yarım saat merak içinde bekledim. Yarım saat sonra biri, başmabeyincinin odasına gelip, ‘Beyler sizi bekliyor.’ dedi.
Sofaya çıktığımda, Talat ve Tevfik Beylerle Fahrettin Ağa, konuşa konuşa sarayın mermer merdivenlerini ini-yorlardı. Kendilerine yetiştim. Dolmabahçe Mey-danı’na açılan ve daima açık duran büyük kapıdan çıktık. Saatin yanındaki rıhtıma yanaşmış olan is-timbota bindik.. Dördümüz beraber ufacık kamara-ya tıkıldık. Nereye niçin gideceğimizi hala bilmi-yordum.
Arap, köşede tesbih çekiyordu. Talat Bey’le Tevfik Bey ko-nuşmaya başladılar. Başmabeyinci, Sultan Reşad’-ın meziyetlerini, iyi hallerini sayıp  döküyor, Dahi-liye Nazırı da ona münasip cevaplar veriyordu. Bir aralık Talat Bey ‘Hakanı Sabık teklifimizi nasıl karşılayacak?’ deyince, Beylerbeyi’ne gideceğimizi anladım.

Ama benim bu heyet arasında işim ne idi? Buna aklımı erdiremiyordum. Bittabi soramıyordum da.. Bes-belli kalabalık etmem için beni yanlarına almış-lardı. Teşrifat memurları hem kuş, hem deve kabi-linden kimselerdi. Sadaret kadrosunda kayıtlı idiler ve oradan maaş alırlardı, fakat çok sayıda vazife görürlerdi. İhtimal böyle birini, doğrudan doğruya saraya mensup herhangi bir memura tercih et-mişlerdi.
Rumeli kıyısını, Hisara kadar takip ettikten sonra, karşı sahile varan çatanamız, Beylerbeyi Sarayı’nın rıh-tımına bir çırpıda yanaştı. Bizi bekliyorlarmış. Eski Padişah’ın muhafızlarından Miralay Rasim Bey ta-rafından karşılandık ve doğru içeriye alındık. Talat Bey sordu:
-Haberleri var değil mi?
-Evet beyefendi, yukarıya buyurun ben geldiğinizi arz edeyim.
Merdivenleri çıktık. Deniz üzerinde bir odaya alındık ve ayakta beklemeye koyulduk. Burası sade, fakat te-miz ve güzel döşenmiş bir odaydı. İstorları yere ka-dar indirilmiş  pencereden içeriye yine de bol ışık giriyordu.
Kızlarağası kapının önünde duruyor, Talat Beyler ortada, yavaş sesle konuşmaya devam ediyorlardı. Ben du-var dibine çekilmiş, heyecanımı zapta çalışıyordum.
On dakikalık bir zaman geçti. Yavaşça aralanan bir kapıdan içeriye, bu milletin otuz üç yıl encamına hükmetmiş olan, Abdülhamidi Sani ağır adımlarla gir-di. Yalnızdı. Kulaklarına kadar geçmiş koyu renk fesinin altında, tepeden tırnağa mermerden bir heykel gibi bembeyazdı. Saçları, sakalı, sakosu, tekmil düğmeleri kapalı yüksek yakalı ceketi, pantolonu ve ayakkabıları, hepsi bembeyaz… Sırtı hafif kamburlaşmıştı. Gözleri pek canlı idi. Hepimizi çe-nesi hizasından alnına kadar kısa temennalarla ayrı ayrı selamladı; yerden mukabele ettik. Talat Bey bizleri takdim etti. İsim ve sıfatlarımız söy-lenirken bunlara fazla ehemmiyet vermiyormuş gi-bi davrandı ve Fahreddin Ağa ile görüştü. Ne de-diklerini işitmedim.
Derken Başmabeyinci Selamı Şahane’yi tebliğ etti ve sözü tekrardan Dahiliye Nazırı’na bıraktı. Hepimiz hu-zurunda elpençe divan durarak dizilmiştik. Talat Bey, uzun uzun ve pek hürmetkar bir ifade ile önce vaziyeti anlattı ve lakırdıyı döndürüp dolaştırarak asıl ziyaretmizin sebebine intikal ettirdi. Hulaseten şöyle diyordu:
-Acil bir tehlike arzetmemekle beraber vaziyet çok ciddidir. Düşman denizden ve karadan Çanakkale’yi zorluyor. Şiddetli müdafaaya rağmen, Allah göstermesin boğazı geçecek olursa, Padişah, hükümet ve Hanedanı Saltanat esarete düşerek elim bir mu-salehaya mecbur olmamak için, gerek Zatı Şahane ve gerek Meclis ve Hükümet karar vermiştir. Ana-dolu’ya geçip harbe oradan devama… Hatta Zatı Şa-hane için Konya’da Çelebi Efendinin konağı tahliye olunmuştur. Korkulan vaziyet maazallah olacak oluverirse, Zatı Hümayunları’nın hangi şe-hirde ikamet buyurmak istiyeceklerini, Biraderi Şa-haneleri tarafından öğrenmeye memur edildik. Emir ve iradelerine muntazırız.
Hakanı Sabık, Dahiliye Nazırı’nı sonuna kadar dinledi. O susunca keskin nazarlarını hepimizin üzerinde ayrı ayrı gezdirdikten sonra dedi ki:
‘-Şevketli Biraderim’in haki payi şahanelerine arzı ubu-diyet ederim. Endişeleri tamamiyle gayrı varittir. Eğer dokunulmamış ise, Çanakkale’yi ben zama-nında fevkalade tahkim eylemiştim. Oradan hiçbir donanmanın geçmesi kabil değildir. Amma farzı muhal olarak öyle bir felaket başa geldiği takdirde, Hakan’ın yapacağı şey, tacını tebaasını terk ile kaçma zilletini işlemek değil, eyvanı payitahtının taşları altında canını feda etmektir. Hazreti Fatih bu beldeyi küffar elinden fethettiği zaman, Bizans İmparatoru Konstantin kaçmayıp, harp ede ede, yıkılan kalelerin altında can vermek kahramanlığını göstermiştir. Biz Fatih’in soyu, Konstantin’-den aşağı kalamayız. Zatı Şahane’ye böylece arz edin! Müsterih olsunlar ve ezeli iradeye boyun eğsinler. Şuradan şuraya kımıldamasınlar! Düş-man buraya giremez. Bana gelince, ben artık bir yere gitmem. Yegane arzum burada ölmektir. Bira-derimden ve Hükümeti Seniye’den bu arzuma yar-dımcı olmalarını dilerim!’
Ve herhangi bir cevaba meydan vermeden, yine kısa te-mennalarla bizi selamlayarak döndü, çıktı gitti.
Saray merdivenlerini kös kös inerken rıhtımda bekleyen çatanaya tekrar bindik. Dolmabahçe’ye yöneldik.
Yolda düşüncelere dalmış gibi görünen Talat Bey, bir ara-lık bizden yana dönerek, ‘Aldık mı ağzımızın payı-nı?’ mealine bir söz söyledi.
Beşinci Mehmed’e ne dediler, mülakatımızı nasıl nakletti-ler, orasını bilmiyorum. Tek bildiğim varsa, o da bu hadisenin üzerine Padişah’ın da, Hükümet’in de  Anadolu’ya göç etmekten vazgeçtikleri ve Çanak-kale’nin de düşmanları geçirmemiş olduğudur.
33 yıl Osmanlı mülkünü idare etmiş olan bu tedbirli Sul- tan’ın, kararlı ve isabetli davranışıdır ki, Çanak-kale Boğazı’nın geçileceği ihtimaline kanaat ge-tiren İttihat ve Terakki iktidarını da, bu riskli karardan vazgeçirmişti.” 19
Gerçekten de Çanakkale Cihadı’nın o kritik günlerinde İstanbul boşaltılıp, başkent Eskişehir’e taşınsa idi, askerlerimi-zin bozulacak olan maneviyatı, direnmelerine engel olacak ve herşey baştan bitmiş olacaktı.
Bu defa Cenabı Allah Cihad eden kullarına, II. Abdülha-mid Han’ın diliyle yardım ediyor, nusretini gönderiyordu.
Şimdi de, İstanbul’un boşaltılması kararı hakkında İngiliz kaynaklarına bir göz atalım:
“Türkler İstanbul’u terketmiş olsaydılar harbe devam edemezlerdi. Çünkü  Türklerin  biricik silah ve mü-himmat fabrikaları Payitaht’ta olup bunları donanma tahrip edecek ve Almanya’dan materyal tedariki mümkün olmayacaktı.” 20
Sultan Mehmet Reşad’dan sonra tahta geçmiş olan Sultan Vahiduddin, Times gazetesine verdiği bir beyanatta  bu konuda şöyle diyor:
“Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi adeta bir kaza neti-cesidir. Eğer siyasi vaziyetimiz ile coğrafi konumumuz, ayrıca milli menfaatlerimiz dikkate alınsa idi, vuku bulan teşebbüsün asla akla uygun olmadığı anlaşılırdı. Üzülerek ifade edeyim ki, o zamanki hü-kümetin basiretsizliği bizi bu badireye sürükledi ve felaketimize sebep oldu.
Öyle dehşetli zamanlar oldu ki, mesela düşmanların Ça- nakkale’ye hücumları, devleti adeta boğazından yakalayıp felaket denizine sürüklediğine ve boğaz istihkamlarının şiddetli bombardımanlara dayanamayacağına, hükümetçe kanaat edildiğinden, eski ve yeni padişahların ve hükümetin, Eskişehir’e nak-li  kararlaştırıldı. Allah’ın yardımı ile hücumlar def edildiğinden ve boğaza girmek isteyen düşman zırhlılarından dördü batırıldığından bu nakilden vazgeçildi.” 21

Kapak

cinascinasa.jpg

Kapak

siirlerle-canakkale.jpg

TOP