GİRİŞ

 
Canı çıkana kadar zulmetti nice ‘Baş’lar;
İslam düşmanlığı Asrı Saadet’ten başlar!

 

Peygamber Efendimizin yaklaşık 13 yılı Mekke dönemindeki tebliğ çalışmaları ile geçti.
Hakikat ve Risalet nurunu gören insanlar hemen iman ettiler. Ama gördüğü halde, kör gibi inat eden birçok Müşrik ayak diredi. İman etmedi. İman etmediği bir tarafa, düşmanlık etti. Peygamberimize ve Müslümanlara zulmetti, hakaret etti, tehdit etti, şiddet uyguladı, öldürdü veya öldürmeye teşebbüs etti.
İslam tarihçileri bu vasıftaki kör zalimleri listelemişler. Listelemişler ama en başa da şu sekiz zalimi yazmışlar:
Ebu Lehep
Ebu Cehil
Ukbe Bin Ebi Muayt
Ümeyye Bin Halef
Übey Bin Halef
Velit Bin Mugire
As Bin Vail
Nadr Bin Haris
Biz de kitabımızda bu sekiz kişiyi öne çıkardık.
Zalimlerin listesi şüphesiz bu isimlerle sınırlı olmasa da, bu sayılanların ortak özellikleri var:
Birincisi, bunlar Mekke’nin ya liderleri ya da liderlik seviyesinde ileri gelenleridir. Malları, mülkleri, şanları, şöhretleri, sosyal mevkileri, itibar edilen soyları bakımından. İslam nizamı ile bu konumlarına zarar geleceğini düşünerek hep muhalefet etmişler.
İkincisi, bunlar ömürleri boyunca İslam nuruna körü körüne muhalefet etmişler. Yani Peygamberimizin Allah tarafından görevlendirildiğini görmüşler, defalarca mucizelere tanık olmuşlar, kendileri bir araya geldiklerinde birbirlerine itiraflarda bulunmuşlar ama iman etmeye bir türlü yanaşmamışlardır. Körü körüne ve cahilane olarak iki dünyalarını da berbat etmişlerdir. Kur’an-ı Kerim onların bu özelliklerini bize bildiriyor:
Bakara suresi:
6-İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.
7-Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır.
Üçüncüsü, yaşadıkları sürece asla iman etmemişler ve imansız olarak ölüp gitmişlerdir.
Dördüncüsü, muhalefet etmekte o kadar ileri gitmişlerdir ki, kimisi alay etmekte en usta, kimisi fitneci, kimisi işkenceci, kimisi zorba, kimisi merhametsiz bir düşman, kimisi de acımasız bir katildir.
Beşincisi, İlahi vahyin dünyayı şekillendirmeye başladığı bir dönem olması hasebiyle, her biri hakkında onlarca ayet inerek Allah tarafından kıyamete kadar gelecek insanlığa bunlar negatif insan timsali olarak gösterilmiş, böylece bunlar gibi kişilere ve bunların zihniyetine karşı alınacak tedbirler sıralanmıştır.
Peygamberimiz yaklaşık on yıl süren Medine döneminde de, gerek tebliğ çalışmaları, gerekse İslam devleti kurma ve uygulama çalışmaları sırasında, Mekke dönemindekine benzer kör muhalefetlerle karşılaşmıştır.
Buradaki muhalifler Müşrik değil, ya Münafık, ya Yahudi ya da onların yandaşlarıdır. Buradaki muhalifler de kör inatlık yönünden Mekke Müşriklerine benzese de bazı farkları vardır:
Birincisi, Medine’de Müslümanlar güçlü bir topluluk ve devlet organizasyonu içinde bulunduklarından dolayı, açıktan zulüm ve şiddet uygulamak yerine engelleme çalışmaları; sinsi, alttan alta, fitnecilik, münafıkça davranışlar, gizliden gizliye entrika çevirmek, etraf kabilelere giderek menfi propaganda yapmak şekillerinde olmuştur.
İkincisi, organizeli ve koordineli bir muhalefet uygulamışlardır. Yani tek başına muhalefet yerine, kabileleri aleyhte kışkırtmak, savaşlar çıkarttırmak, casuslar kullanarak içerde bozgunculuklar yapmak gibi metodlar kullanmışlardır.
Üçüncüsü, Münafık veya Yahudi olan bu kişiler Müslümanlara karşı türlü hile ve desiseler kurgularlarken, kendi aralarında, hatta Mekke Müşrikleri ve civar Müşrik kabileler ile de bir ve beraber olarak hareket ediyorlar, kendi aralarında da birbirlerine dürüst davranmıyorlar, hile ve tuzaklar kuruyorlardı.
Medine döneminde de bu nevi kör muhalefet edenlerden bir liste hazırlamak mümkünse de, biz bu kitabımızda en azılı muhalifler olarak üç ismi öne çıkardık.
Münafıklardan:
Abdullah Bin Übey Bin Selül
Yahudilerden:
Ka’b Bin Eşref
Huyey Bin Ahtap
Bunlar da tıpkı Mekke’deki azılı zalimler gibi iman etmeden hayatlarını bitirmişlerdir.
Yine bunlar hakkında da birçok ayet nazil olmuş, kıyamete kadar bunlar ve gelecek olan benzerlerinin vasıfları insanlığa tanıtılarak, bunlar karşısında Müslümanların nasıl davranacakları açıklanmıştır.
Peygamberimizin yaşadığı yılların toplamına Asrı Saadet denilmektedir. Asrı Saadet yılları boyunca İslam’a ve Peygamberimize muhalefet edenlerin bir listesini veriyoruz. Elbette bu listeyi uzatmak mümkündür ama siyer alimlerinin önde gelen muhalifler olarak tespit etmeleri sebebiyle biz de sayfalarımıza alıyoruz:
Ebu Lehep
Ebu Cehil
Ukbe Bin Ebi Muayt
Nadr Bin Haris
Haris Bin Tulatıla
Malik Bin Tulatıla
Haris Bin Kays
Ebu Kays Bin Fakihe
Münebbih Bin Haccac
Nübeyh Bin Haccac
İbnü Ül Asda
Tuayme Bin Adiy
Rükane Bin Abdi Yezid
Adiy Bin Hamra
Sayfi Bin Saib
As Bin Vail
Abdullah Bin Übey Bin Selül
Haris Bin Adiy
Ümeyye Bin Halef
Übey Bin Halef
Haris Bin Amir
Ka’b Bin Eşref
Esved Bin Abdi Yagus
Rabia Bin Esved
Esved Bin Muttalib
Huyey Bin Ahtap
Ka’b Bin Eset
Muaviye Bin Mugire
Velit Bin Mugire
Abdullah Bin Ebi Ümeyye
Ebu Kays Bin Velit
Esved Bin Abdül Eset
Şeybe Bin Rabia
Utbe Bin Rebia
Ebu Süfyan Bin Haris
Ebu Süfyan Sahr Bin Harp
Safvan Bin Ümeyye
As Bin Sait
Ebu Uhayha
Hübeyre Bin Ebi Vehb
Enis Bin Miyer
Hakem Bin Ebil As
Züheyr Bin Ebi Ümeyye
Mutim Bin Adiy

Bu yazılanlardan bazıları işkence, zulüm, fitne ve alay etmekte ve cinayet işlemekte çok aşırı gitmişler, dünyada belalarını bulmuşlar ve imansız olarak ölmüşlerdir. Bazıları işkence, zulüm ve fitnecilik yapmışlar ama çok da ileri gitmemişlerdi. Bir kısmı ise işkence, zulüm ve fitnecilik yapmışlar, bir müddet sonra da gözleri açılmış, iman yolunu seçmişlerdir.
Yine bunlardan bir kısmı Müşrik, bir kısmı Münafık ve bir kısmı da Ehli Kitap dediğimiz Yahudi veya Hıristiyan idi. Müşrikler Mekke döneminde, diğerleri de ekseri Medine döneminde Müslümanlara musallat olmuşlardı.
Bunlardan zulümde ya da fitnede çok ileri gitmiş olanlar hakkında nazil olan ayetler vardır. Tıpkı eski peygamberler ve onlara muhalefet edenler hakkında olduğu gibi. Bu ayetler bu olaylardan alınacak dersleri ve onların akıbetlerini bize anlatırlar. Tıpkı Hazreti Nuh’u, Hazreti Hud’u, Hazreti Salih’i, Hazreti İbrahim’i, ve diğerlerini anlattığı gibi. Peygamberlere ve Müminlere zulüm ve hakaret edenlerin nasıl helak olduğunu ve kendilerinin nasıl kurtarıldığını haber verdiği gibi. Bunlarda kıyamete kadar insanların, özellikle Müslümanların alması gereken dersler vardır.
Bu çalışmamızda ayetlerin bu yönlerine ışık tutacak şekilde, ilgili zalimin, nüzulüne sebep olduğu ayetler kendi bahsinde yazılarak daha kolay anlaşılmasına çalışılmıştır.
Ayrıca derlenen bilgiler mümkün olduğu kadar kronolojik sıraya oturtulmaya özen gösterilmiş, zalimlerin bir birleri ile ilişkileri de konu edilerek muhalefetin bütünü hakkında bir fikir verilmeye çalışılmıştır.
Bu kör, cahil ve azılı zalimler sırası ile ele alınacaktır.
Bilmeden yaptığımız hata ve noksanlıklar için okuyucularımızdan hoşgörü ve anlayış beklediğimiz gibi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresimize değerlendirmelerini istirham ediyoruz.