İNGİLİZ ZORBALIĞI

İNGİLİZ ZORBALIĞI

Balkan savaşları Osmanlı’nın tatmış olduğu en acı mağlubiyetlerden bir tanesidir.
İttihat Terakki Partisi, memleket idaresini ele geçirince, hiç tecrübeleri olmadığından, izledikleri Balkan politikası ile de, kısa sürede buradaki devletlerin Osmanlı Devleti aleyhine birleşmelerini sağlamışlardı. Derhal patlak veren Balkan savaşları Osmanlı’yı Çatalca’ya kadar geriletirken, güçlü bir donanmamı-zın bulunmayışı sebebiyle Ege adalarında da büyük kayıpları-mız olmuştu.
Donanmayı güçlendirmek üzere harekete geçildi. Ancak devlet imkanları çok zayıf olduğundan dolayı, halk nezdinde bü-yük bir yardım kampanyası düzenlendi.
Kısa sürede toplanmış bulunan paralarla, İngiltere’ye iki adet savaş gemisi sipariş edildi. Son teknolojilerle donatılacak olan bu savaş gemilerinin bedeli de peşin olarak ödendi. Gemi-lerin yapımı tamamlandı. 1914 yılı temmuz ayı sonunda gemi-lerden birini teslim alacak olan Türk ekibi İngiltere’ye vardı.
İstanbul’da herkes heyecanla gemilerin gelmesini bekler-ken, İngilizlerin bir hile haberleri ulaştı:
“Birinci Dünya Savaşı başladığından, İngiltere de savaşa girmiş bulunduğundan bu iki gemi, Osmanlı’ya teslim edilmeyecek, İngiliz donanmasına katılacaktır.”
Hem de parası peşin alınmış olduğu halde, hem de gemilerin bedelleri iade edilmemek kaydıyla…
Belirtmek gerekir ki, İngilizlerin henüz Osmanlı – Alman gizli ittifakından haberleri yoktu.
Bu olay halkta İngiltere’ye karşı haklı bir öfke meydana getirdiğinden, hem ittihatçıların hem de Almanların, yapılan gizli ittifakı halka izah edebilmeleri için çok işlerine yaramıştır. İngiliz kaynaklarına göre İstanbul basınında, Almanların tahriki ile olaylar büyütülmüş, köpürtülmüş ve İngiliz düşmanlığı neti-cesini doğurmuştur. Almanların gazetelere para vererek kasten bu olayın kullanılmasını sağladıkları iddiaları mevcuttur.
Böylece Çanakkale Savaşı’na giden yolda daha ilk günlerde, İngiliz zorbalığı ve hilesi ile başlangıç adımları atılmış oluyordu.